ساخت و نصب نرده سرنیزه قلوه خور

ساخت و نصب نرده سرنیزه قلوه خور

ساخت و نصب نرده سرنیزه قلوه خور

ساخت و نصب نرده سرنیزه قلوه خور

ساخت و نصب نرده سرنیزه قلوه خور توسط کارکنان آهنگری منطقی در محوطه روزنامه اطلاعات تهران میرداماد